منشور اخلاقی شرکت ایمن پرداز آسیم

 

شرکت آسیم خدمت گزاری به مشتریان را توفیقی الهی ، ارزشمند و افتخار آفرین دانسته و حصول رضایت باری تعالی را در رضایت مشتریان خود می داند.

كاركنان شركت انجام صحیح و دقیق خواسته مشتریان را در كوتاه ترین زمان ممكن ضروری دانسته ، تعهد می نمایند تا ضمن حفظ حقوق ایشان از اتلاف وقت مشتریان در مراجعه .به بخشهای مختلف جلوگیری نمایند

كاركنان شركت وظیفه دارند تا با رعایت ادب ، احترام و تواضع به ارائه خدمات به مشتریان بپردازند.

كاركنان شركت وظیفه دارند تا ضمن همكاری در ارائه خدمات مشاوره ای به مشتریان ، هرگونه اطلاعات مورد نیاز آنان را با توجه به قوانین و مقررات داخلی شركت فراهم آورند.

كاركنان شركت كوشش خواهند نمود تا خدمات خود را با شیوه ای مناسب و با كیفیت مطلوب در اختیار مشتریان قرار دهند.

كاركنان شركت كوشش خواهند نمود تا با رعایت نظم ، آراستگی و برقراری ارتباط شایسته و صمیمانه با مشتریان حضور آنان را در جمع خویش مغتنم شمارند.

كاركنان شركت پاسخگو بودن در مقابل مردم را موجب تعالی خود و شركت می دانند.

شركت به نظرات و پیشنهادات مشتریان ارج نهاده آن را موجب رشد و ارتقاء كیفت كالا و خدمات خود می داند.

این شركت مبنای ارزیابی فعالیتهای خود را نظرات و میزان رضایت مندی مشتریان دانسته ، معتقد است كه رضایت مشتری به افزایش اعتماد ایشان به كالا و خدمات ارائه شود توسط شركت می انجامد.

 

 

 

 

 

نظام نامه کیفیت

 

كليات

– هدف

هدف از استقرار سيستم مديريت كيفيت در شركت ایمن پرداز آسیم. اثبات توانايي پايدار اين شركت در تامين محصولاتي مطابق بانيازمنديهاي مشتري و الزامات قانوني مي باشد كه با بكارگيري موثر نظام و فرآيند هايي براي بهبود مداوم آن و تضمين برآوردن الزامات قانوني و نيازمنديهاي مشتري، رضايت مشتريان را ارتقاء بخشد.

– محدوده اعتبار:

اين نظامنامه براي شركت ایمن پرداز آسیم در خصوص طراحی،مشاوره،تامین،نصب و اجرا و تعمیر و نگهداری از سیستم های حفاظتی وامنیتی به ویژه دوربین های مداربسته می باشد

– وضعيت شركت:

شركت . عرش گسترکوشا . در سال 1391 به منظور توليد دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی تاسيس گرديد.

1-ساختار نظامنامه

اين نظامنامه بر اساس فهرست مطالب مندرج در آن تنظيم گرديده است كه هر فصل آن در زير مجموعه اين فهرست تعريف و بصورت اوراقي مجزاء تدوين و فصول مختلف نظامنامه كيفيت بوسيله شماره سري صفحات مشخص شده است.

2- انتشار:

مسئوليت تهيه، حفظ، تغييرو انتشار اين نظامنامه بعهده مدير كيفيت بوده كه پس از تائيد نماينده مديريت به تصويب مدير عامل مي رسد.

3- تغييرات:

اين نظامنامه بطور مستمر توسط نماينده مديريت / مدير عامل مورد بررسي قرار گرفته و وضعيت بازنگري آن نيز در هريك از مدارك بطور مجزاء مشخص مي گردد.

هر نوع تغيير در صفحه مربوطه و از طريق سوابق آن مشخص مي گردد.

4- ترتيب بازبيني مدارك :

كليه مدارك نظامنامه از شماره 00 آغاز شده و پس از هر نوع تغيير به ترتيب با اعداد صعودي مشخص مي گردد. تغييرات در مدارك به ترتيب و در طول سال انجام شده و در پايان هر دوره سه ساله ، نظامنامه بصورت كامل بازنگري مي گردد.

5- ترجمه:

اين نظامنامه به زبان فارسي تهيه شده است .

– ديدگاه فرآيند گرا :

شركت ایمن پرداز آسیم با استفاده از ديدگاه فرآيندگرا در جهت تأمين نيازمنديهاي مشتري و افزايش رضايت مشتري حركت مي كند و كليه فرآيندهاي مرتبط و مؤثر را شناسائي نموده است. كليه اجزاي سازمان در راستاي تحقق ديدگاه فرآيندگرا و بر اساس روحيه مشاركت همگاني و كار گروهي بر اساس مدل بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت بر مبناي چرخه دمينگ ((PDCA) برنامه، اجرا، بررسي و اقدام ) عمل مي نمايند.

مدل سيستم در مديريت كيفيت فرآيند گرا

فعاليت هاي با ارزش افزوده

جريان اطلاعات

4 سيستم مديريت كيفيت

هدف:

شركت ایمن پرداز آسیم بمنظور حصول اطمينان از اين موضوع كه كيفيت محصولات ارایه شده در تمامي مراحل عمليات از عقد قرارداد و تامین کالا تا پايان عمليات و ارسال به مشتري با نيازمنديهاي تعيين شده رعايت گرديده است ، يك سيستم كيفيت را ايجاد، مدون، برقرار و نگهداري نموده كه شامل نيازمنديهاي استاندارد، روش هاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري و كليه مستندات مرتبط و مورد نياز سازمان مي باشد.

محدوده اعتبار:

نظامنامه شركت . ایمن پرداز آسیم جهت كليه نيازمنديهاي استاندارد بين المللي ISO 9001-2008در خصوص ،مشاوره،تامین،نصب و اجرا و تعمیر و نگهداری از سیستم های حفاظتی وامنیتی به ویژه دوربین های مداربسته. موارد استثناء وجود ندارد.

4-1- الزامات عمومي :

نظامنامه كيفيت شركت ایمن پرداز آسیم با توجه به سيستم كيفيت جاري در آن بر پايه واحد هاي اصلي تشكيل دهنده و نيز فرآيند هاي اصلي و اثرات متقابل بين آنهاآن مشخص گرديده كه در برگيرنده فعاليتهاي مربوط به مسئوليت مديريت و منابع، فرآيندهاي مربوط به مشتري، خريد، توليد و ارائه خدمات، رضايت مشتريان و نيز كليه اندازه گيري هاي مرتبط با فرآيند و محصول و كل سيستم را شامل ميگردد كه در هريك از بخش هاي اين نظامنامه فرآيند هاي مربوط نشان داده شده و به شكل ورودي و خروجي يكديگر و بطور حلقه اي متصل بوده و با خواسته هاي مشتريان پايان مي يابند و اندازه گير ي اين فرآيند ها از نظر اثر بخشي آنها با استفاده از تكنيك هاي آماري مناسب قابل ارائه مي باشند.

مطابق جدول فرآيند هاي سازمان

سازمان كليه فرآيند هاي موثر بر انطباق محصول با الزامات را تحت كنترل قرار داده و نظارت لازم را بر اين گونه فرآيندها بعمل مي آورد.

4-2- الزامات مستند سازي:

4-2-1 نظام كيفيت شركت ایمن پرداز آسیم مطابق استاندارد ISO 9001-2008 تهيه و تنظيم گرديده است كه شامل نظامنامه كيفيت، خط مشي كيفيت ، اهداف كيفيت ، ليست روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري و مستندات مورد نياز سازمان براي عمليات و كنترل فرآيندهاي آن و همچنين سوابق كيفيت مي باشد .

4-2-2 نظامنامه كيفيت:

نظامنامه كيفيت با كد (M-08 ) مشخص شده كه شامل دامنه سيستم مديريت كيفيت ، روش ها يا مراجع مستند شده در سيستم و شرحي از توالي متقابل بين فرآيند هاي مديريت كيفيت مي باشد. اين سند توسط مدير كيفيت تهيه، توسط نماينده مديريت تائيد و توسط مدير عامل تصويب مي گردد.

روش هاي اجرايي و دستورالعمل ها با كد((P-W)-* * ) مشخص شده اند كه دو رقم آنها نشان دهنده شماره آنها و ترتيب انتشار آنها مي باشد و شماره بازنگري آنها بصورت مجزاء مشخص مي گردد .

فرم ها و سوابق با كد ((F-T)-***/**) مشخص مي باشند كه سه رقم اول مشخص كننده روش يا دستورالعمل مرتبط و دو رقم بعد از اسلش (/) مشخص كننده شماره فرم مي باشد و شماره بازنگري آنها بصورت دو رقم بعد از خط تیره مشخص مي گردد. كد گذاري مطابق دستورالعمل كدگذاري (W-02) انجام مي شود .كليه مدارك سيستمي بعد از تهيه شدن توسط مسئول مرتبط و قبل از انتشار توسط نماينده مديريت مورد بررسي قرار گرفته و سپس توسط مدير عامل تصويب مي گردد.

تبصره: درج حروف F يا T در ابتدای مدارک و فرم ها الزامی نيست.

4-2-3 كنترل مستندات :

كليه مدارك نظامنامه از شماره 00 آغاز شده و پس از هر نوع تغيير به ترتيب با اعداد صعودي مشخص مي گردد. تغييرات در مدارك به ترتيب و در طول سال انجام شده و در پايان هر دوره سه ساله نظامنامه بصورت كامل بازنگري مي گردد.

– مدارك فني توسط مدير مهندسي مورد بررسي قرار مي گيرد.

– كليه مدارك معتبر توسط مهر سبز رنگ (مدارك معتبر) اعتبار دهي و ممهور مي گردد.

– مدارك منسوخ در هنگام تحويل نسخه هاي جديد از كليه واحد ها جمع آوري شده و يك نسخه از آن پس از مشخص شدن توسط مهر قرمز رنگ (باطل شد) در زونكن مدارك منسوخه توسط مدير كيفيت بايگاني مي شود.

كليه مدارك و مستندات سازمان در محل هاي مناسب نگهداري و در دسترس استفاده كنندگان قرار مي گيرند.

تدوين و يا اصلاح هر نوع مدرك اعم از فرم يا روش هاي اجرايي بر اساس روش اجرايي كنترل اسناد مدارك به شماره (P-01 ) و با تصويب مدير كيفيت انجام مي شود.

مسئوليت نظارت بر حفظ و نگهداري و استفاده صحيح از كليه مدارك تصويب شده بر عهده مدير كيفيت مطابق روش اجرايي كنترل اسناد ومدارك (P-01) مي باشد .

كليه سوابق و مدارك تا زمان بازنگري داراي اعتبار بوده و پس از بازنگري يك نسخه از آن توسط مدير كيفيت نگهداري شده و زمان نگهداري مطابق با روش اجرايي سوابق كيفيت به شماره (P-03 ) مي باشد.

4-2-4- كنترل سوابق كيفيت:

مستندات با منشاء بيرونی توسط مهر مستندات با منشاء بيرونی مشخص شده و در ليست مستندات با منشاء بيرونی (S-025) ثبت مي شوند .

روش هاي اجرايي دستورالعمل هاي سيستمي داراي عناوين ( نام مدرك، كد مدرك، شماره بازنگري، شماره نسخه، صفحه، نام تهيه كننده، نام تائيد كننده، نام تصويب كننده، تاريخ تصويب و مهر اعتبار ) مي باشد.

دستورالعمل هاي فني داراي عناوين ( نام مدرك، كد مدرك، شماره بازنگري، شماره نسخه، صفحه، نام تهيه كننده، نام تصويب كننده، تاريخ تصويب و مهر اعتبار ) مي باشد.

كليه فرم ها وسوابق با توجه به كارايي آنها مي توانند عنوان تصويب كننده يا تهيه كننده يا تائيد كننده را نداشته و از عناوين ديگر استفاده نمايند.

كليه سوابق به روز و بطور خوانا و تميز نگهداري مي شوند.

تمامي سوابق و مدارك و مستندات بطور صحيح محافظت و نگهداري مي شوند.

سوابق كيفيت در شرايط محيطي مناسب جهت جلوگيري از وارد آمدن هر گونه خسارت نگهداري مي شوند.

كليه سوابق در اسرع وقت در دسترس استفاده كنندگان آن قرار دارد و مطابق جدول سوابق كيفيت به شماره (S-026 ) نگهداري مي شوند.

– سوابق نگهداري شده پس از گذشت مدت زمان لازم قيد شده در جدول سوابق كيفيت (S-026) با حضور مدير كيفيت و طي جلسه اي تعيين و تكليف مي شوند .

– اطلاعات و داده هاي الكترونيكي به نحوه مناسبي توسط تهيه نسخه هاي پشتيبان حمايت و نگهداري مي شوند .

– كليه استانداردها ، ومشخصات فني موجود در سازمان در دورهاي زماني يك ساله توسط مدير تضمين كيفيت بررسي شده و نسخ منسوخ شده از دسترس خارج مي گردند .

5-مسئوليت مديريت

هدف: تشريح كليه مسئوليت ها و اختيارات مدير عامل شركت ………..

محدوده اعتبار:

مدير عامل

5-1- تعهد مديريت:

– مديريت شركت ایمن پرداز آسیم بمنظور ايجاد باور در كل سازمان نسبت به اهميت برآوردن نيازمنديهاي مشتري با در دسترس نگهداشتن منابع مورد نياز و نيز تدوين خط مشي كيفيت و اهداف كيفي سازمان اقدامات لازم را بمنظور توسعه و تحقق نظام مديريت كيفيت را انجام داده و بهبود مداوم اثر بخشي آن را بوسيله فرآيند هاي شناسايي شده در شركت و اندازه گيري و هدايت بازنگري هاي مديريت مشخص نموده است.

5-2- تمركزبر مشتري:

– مديريت شركت ایمن پرداز آسیم بوسيله ايجاد و تدوين فرآيند فروش و بازنگري قرارداد (T-27) از برآورده شدن نيازمنديها والزامات مشتري اطمينان حاصل مي نمايد.

5-3-خط مشي كيفيت :

مدير عامل شركت ایمن پرداز آسیم خط مشي كيفيت (S-038) و اهداف آنرا تدوين نموده كه به پيوست مي باشد اين خط مشي بصورت مداوم وجهت انطباق با اهداف سازمان مورد بازنگري قرار مي گيرد .

5-4- طرح ريزي :

5-4-1اهداف كيفيتي:

– مدير عامل شركت ایمن پرداز آسیم كليه اهداف سازمان را مطابق جدول اهداف كيفي ((S-037براي برآورده كردن نيازمنديهاي محصول از جمله فعاليتهاي مرتبط با تصديق، نظارت، فعاليتهاي آزمون محصول و نيز معيار هاي پذيرش آن و سوابق مربوط به آن را انجام داده است كه در بخش هاي مربوطه اين نظامنامه آورده شده است. اهداف كيفيتي مرتبط با محصول مطابق فرآيند تكوين محصول (T-24) تعيين مي گردد.

5-4-2- طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت:

– چگونگي برآورده شدن نيازمنديهاي كيفيت با توجه به فرآيندهاي مربوطه به محصول و سيستم كيفيت در كليه مراحل از ورود و دريافت و خروج كالا شناسايي شده كه بصورت فرآيند بازرسي وآزمون (T-29) مدون بوده كه در آنها به نوع بازرسي ها ، فرآيند و منابع مورد لزوم و تجهيزات بازرسي اشاره شده است.

– با توجه به خود كنترلي هاي انجام شده توسط پرسنل و همچنين مميزي هاي داخلي و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ، از سازگار و متصل بودن فرآيندها و روش هاي اجرايي و آزمون با يكديگر اطمينان حاصل مي گردد.

– در خصوص شناسايي و مراحل ثبت كليه سوابق كيفي و تهيه و نگهداري و مدت نگهداري آنها نيز اقدامات لازم صورت گرفته است .

5-5- مسئوليت و اختيار و ارتباطات :

اختيارات ، مسئوليت ها و ارتباطات مطابق رو ش اجرايي طرحريزي سيستم كيفيت (T-32)تدوين شده است.

5-5-1- مديريت سازمان مسئوليت و اختيارات را بشرح ذيل مشخص نموده است .

شرح وظايف و اختيارات پرسنل مطابق فرم شرح وظايف (S- 045) در اختيار پرسنل ديگر قرار گرفته است .

– مسئوليت كلي اين بخش از نظامنامه و همچنين مسئوليت كلي كيفيت محصولات شركت بر عهده مدير عامل سازمان مي باشد. مسئوليت كنترل كيفيت در هنگام توليد در مرحله اول با پرسنل واحد هاي توليدي و پس از آن بر عهده مدير كيفيت مي باشد.

– مسئوليت پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه بر عهده مدير كيفيت مي باشد. مسئوليت اجرايي بر عهده مسئول مشخص شده در فرم هاي اقدام اصلاحي يا پيشگيرانه مي باشد. مسئوليت كليه اندازه گيري ها، نظارت، مستند سازي و نيز تصديق محصول بر عهده واحد تضمين كيفيت مي باشد.

– مسئوليت جمع آوري گزارشات، تحليل و پيگيري موارد عدم انطباق بر عهده نماينده مديريت بوده كه در انتها توسط مدير عامل بررسي و تصويب مي گردد.

– مسئوليت كنترل و جلوگيري از ورود كالا و ادامه بسته بندي تا رفع عدم انطباق و اصلاح شرايط بر عهده واحد تضمين كيفيت مي باشد.

5-5-2- نماينده مديريت:

– مدير عامل سازمان جهت اطمينان از اجرا و حفظ نظام مديريت كيفيت جناب آقاي مهندس مولایی را جدا از ساير وظايف محوله با وظايف و اختيارات زير به عنوان نماينده مديريت انتخاب نموده است:

– حصول اطمينان از اجراي خواسته استاندارد ISO 9001-2008

– حصول اطمينان از ارتقاء آگاهي نسبت به نيازمنديهاي مشتري در كليه سازمان.

– ارتباط با طرف هاي بيرون سازمان در خصوص مسايل كيفيت، شكايت و رضايت مشتريان.

– نظارت بر اجراي برنامه هاي مميزي و پيگيري پيشرفت اجراي تصميمات جلسات بازنگري مديريت مطابق فرآيند بازنگري مديريت ((T-16 انجام مي شود.

– نظارت كلي بر عملكرد سيستم مديريت كيفيت و حصول اطمينان از ايجاد ، اجراء و برقرار نگهداشتن فرآيند هاي مورد نياز.

– ارايه گزارش به مديريت عالي سازمان در مورد عملكرد نظام كيفيت و هرگونه نيازمندي براي بهبود.

5-5-3- ارتباطات داخلي:

– در اين شركت فرآيندهاي مناسب بين واحد ها از طريق شناسايي ورودي و خروجي هاي آنها و ارتباطات بين پرسنل از طريق مسئوليت ها و شرح وظايف و PROCESS MAP(S-039) و چارت سازماني ( S-036 )مشخص شده است .

5-6- بازنگري مديريت

5-6-1-كليات :

– مديريت شركت ایمن پرداز آسیم جهت اطمينان از مداومت و كفايت و اثر بخش بودن فعاليتهاي سازمان و اينكه سيستم كيفيت آن منطبق با استاندارد ISO9001-2008 مي باشد ، سيستم كيفيت را حداقل دو بار در سال مورد ارزيابي قرار داده و از نتايج آن جهت بهبود، كنترل عملكرد فرآيند انطباق محصول، انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه و بر اساس فرآيند بازنگري مديريت (T-16) استفاده مي نمايد.

5-6-2- ورودي هاي بازنگري:

– موارد نامبرده در زير بعنوان گزارشات ورودي به جلسه بازنگري مديريت مي باشند و مورد استفاده قرار مي گيرند.

– نتايج مميزي هاي سيستم كيفيت

– نتايج مميزي هاي محصول

– نتايج مميزي هاي فرآيند

– بازخورد ها ي مشتريان

– وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

– توصيه هايي براي بهبود

– نتايج اقدامات انجام شده از بازنگري هاي قبلي مديريت

5-6-3- خروجي هاي بازنگري:

– بهبود اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت

– بهبود محصولات مرتبط با الزامات مشتري

– نيازمنديهاي منابع

6-مديريت منابع

هدف:

حصول اطمينان از تعيين و فرآهم آوردن منابع مورد نياز.

محدوده اعتبار:

شركت ایمن پرداز آسیم

مسئوليت ها:

مسئوليت اين بخش از نظامنامه، تعيين، شناسايي و فرآهم آوردن منابع مورد نياز برعهده مدير عامل مي باشد.

6-1- فراهم آوري منابع:

اين سازمان بمنظور برقرار داشتن نظام مديريت كيفيت و ارتقاء مداوم اثر بخشي آن و ارتقاي رضايت مشتريان از طريق بر آورده كردن نيازمندي هاي مشتريان نسبت به شناسايي و تعيين و فراهم ساختن منابع مورد نياز سازمان از جمله منابع انساني، زير ساختها و محيط كار اقدام نموده است.

6-2- منابع انساني:

6-2-1-كليات:

– منابع انساني با توجه به صلاحيت هاي مورد نياز جذب شده و در راستاي تامين رضايت مشتري در نياز سنجي هاي آموزشي به آن توجه مي شود.

6-2-1-صلاحيت، آگاهي و آموزش :

– سازمان بمنظور اطمينان از اجراي اين بند روش اجرایی آموزش (P-15 ) را مدون و اجراء مي نمايد.

– مديريت به کمک اين مکانيزم موثر ،اطمينان حاصل مي نمايد که پرسنل ، از مفهوم و اهميت فعاليتهاي خود آگاهند و مي دانند که چگونه در رسيدن به اهداف کيفيتي سهيم هستند . بعبارتي هر يک از پرسنل دقيقا” مي دانند که نقش آنها در دستيابي سازمان به اهداف کيفيتي تعيين شده چيست. انگيزش مناسب جهت مشاركت پرسنل در فعاليت هاي سازمان در دسترسي به اهداف انجام مي شود.

6-3-زير ساخت :

در شركت تجارت الکترونیک عرش گستر براي دستيابي به انطباق با نيازمنديهاي محصول ، زير ساخت هاي لازم از قبيل ساختمان هاي اداري، فضاي مورد نياز واحد توليد ، انبار و بسته بندي و فضاي هاي مورد نياز جهت امور رفاهي پرسنل، تاسيسات، خدمات پشتيباني( ارتباطات، حمل و نقل) تجهيزات فرآيند، سخت افزار و نرم افزار در نظر گرفته شده و ايجاد شده است. كليه پرسنل سازمان موظف به نگهداري و اعلام خرابي احتمالي مي باشد.

سرويس ونگهداري ماشين آلات مطابق روش اجرایی نگهداري وتعميرات (P-11) انجام مي شود

حفظ و نگهداري ساير منابع از قبيل ساختمانها ، سخت افزار و نرم افزار در دوره هاي ساليانه و توسط تامين كنندگان مرتبط و با نظارت مدير كارخانه انجام مي شود.

6-4- محيط كار:

– محيط كار مناسب و شرايط محيطي از قبيل نور و تهويه ايجاد شده و از برقرار داشتن آن اطمينان حاصل مي شود.

7-1- تحقق محصول

هدف: حصول اطمينان از طرحريزي و توسعه فرآيند هاي لازم براي تحقق محصول

محدوده اعتبار: شركت تجارت الکترونیک عرش گستر.

مسئوليت ها: مسئوليت اجراي فرآيند هاي مربوط به اين بخش در فرآيند آن مشخص شده است.

7-1-1- طرح ريزي تحقق محصول:

جهت طرح ريزي تحقق محصول جديد از فرآيند تكوين محصول (T-24) استفاده مي شود. اين فرآيند با مسئوليت مدير مهندسي و رويكرد چند تخصصي تيم تكوين محصول تحقق مي يابد. در طرح ريزي تحقق محصول به نيازمنديها و الزامات مشتري و مراجع فني ارائه شده توسط مشتري توجه لازم بعمل مي آيد.در جريان طرح ريزي كيفيت ، معيارهاي پذيرش تعيين شده و به تأييد مشتري مي رسد.

– در رابطه با تكوين محصول، كليه الزامات مورد نياز مشتري علاوه بر فعاليتها و نتايج تعيين شده در روش هاي اجرايي بايد پيگيري و اجراء گردد.

– در اين فرآيند نيازمنديهاي مشتري و مشخصه هاي فني مورد نياز، شناسايي شده و در قالب نقشه ها و طرح هاي كنترلي مشخص ميگردند.

7-2 فرآيند هاي مرتبط با مشتري:

7-2-1-تعيين نيازمنديهاي مربوط به محصول :

– كليه نيازمنديهاي مربوط به محصول از تحويل تا بعد از تحويل كه توسط مشتري اعلام شده تعيين مي شود.

– كليه نيازمنديها و الزامات قانوني مربوط به محصول كه ضروري بوده توسط سازمان تعيين مي شود.

– نيازمنديهايي كه توسط مشتري بيان نشده باشند شناخته شده و با مشتري هماهنگي لازم بعمل مي آيد.

7-2-2-بازنگري نيازمنديهاي مربوط به محصول :

– كليه سفارشات قبل از پذيرش توسط واحد بازرگاني مطابق فرآيند فروش و بازنگري قرارداد (T-27) مورد بازنگري قرار گرفته تا اطمينان حاصل شود كه كليه نيازمنديهاي مشتري در حد كفايت تعريف شده و مشخص و روشن بوده و هرگونه احتمال اختلاف و انحراف از بين رفته است.

– بررسي سفارشات از جنبه ها و مشخصات و چگونگي تحويل و زمانبندي آن، توانايي برآوردن خواسته هاي مشتري و نيز برآورد هزينه ها با هماهنگي واحد بازرگاني انجام مي گيرد و پس از تجزيه و تحليل و اعلام نتيجه به مشتري در صورت توافق بين طرفين و عقد قرارداد به واحد هاي مهندسي ، تضمين كيفيت و توليد ارسال و آن واحد ها نسبت به اجراي مفاد قرارداد اقدام نموده و با همكاري في مابين نسبت به بروز هرگونه مشكل و يا عدم انطباق اقدامات لازم را در خصوص رفع آن انجام مي دهند.

7-2-3- ارتباطات با مشتري:

– واحد پازرگاني شركت كليه سوابق پيشنهادات ، سفارشات و صورتجلسات و موارد اصلاحي از جمله تغييرات و برنامه هاي زمانبندي الحاقيه هاي مربوطه را در پرونده هاي مخصوص به مشتريان حفظ و نگهداري مي نمايد.

– فرم نظر سنجي از مشتريان بصورت سه ماهه به مشتريان ارسال شده و نتايج پس از دريافت فرم بررسي مي گردد.

7-3-طراحي و توسعه:

7-3-1- طرح ريزي طراحي و تكوين در خصوص طراحي محصول

طراحی محصول بر اساس فرآيند طراحی محصول (T-24) انجام شده و مدارك فني مرتبط با توليد و كنترل محصول تهيه مي شود.

تصديق تکوین در مراحل مختلف تكوين توسط سازمان انجام مي شود. صحه گذاري تكوين انجام شده توسط مشتری بصورت کتبی یا صدور مجوز توليد انبوه و يا تحويل گيری محصول انجام می شود.

هرگونه تغيير در مرحله توسعه محصول شناسايي شده و پس از بازنگري، تصديق و صحه گذاري و قبل از اجراء تصويب مي شوند.كليه سوابق مرتبط در اين مورد بايگاني و بصورت مناسب نگهداري مي شود.

7-4-خريد:

7-4-1- فرآيند خريد:

– اين شركت كليه خريد هاي مورد نياز مرتبط با كيفيت محصول را از تامين كنندگان واجد شرايط مطابق فرآيند خريد و ارزيابي تامين كنندگان (T-20) انجام مي دهد. بهمين منظور تامين كنندگان سازمان مطابق روش اجرایی ارزيابي تامين كنندگان (P-10) مورد ارزيابي قرار گرفته و پس از رتبه بندي و قرار گيري در ليست تامين كنندگان مجاز، خريد از آنها انجام مي شود .

– معيار هاي انتخاب تامين كنندگان بر اساس فرم انتخاب تامين كنندگان و معيارهاي ارزيابي بر اساس فرم ارزيابي تامين كنندگان مشخص شده است.

– سوابق مرتبط با خريدها در محل مناسب نگهداري مي شوند.

7-4-2- اطلاعات خريد :

– كليه خريد ها در شركت تجارت الکترونیک عرش گستر بر اساس فرم درخواست خريد(S-005) و توسط مسئول تداركات انجام مي شود.

– داده هاي خريد در ارتباط با كيفيت بصورت مناسب مطابق فرم درخواست خريد(S-005) انتقال مي يابد .

در خواست هاي خريد قبل از سفارش به تامين كنندگان مورد بازنگري قرار مي گيرد.

7-4-3- تصديق محصول خريدار ي شده:

– كليه قطعات ، مواد اوليه و نيم ساخته ها همچنين ابزار در هنگام ورود به شركت بمنظور بررسي مطابقت با مشخصات لازم مطابق فرآيند بازرسي وآزمون (T-29) مورد ارزيابي و بازرسي انجام گرفته و كنترل مي شوند.

– در صورتيكه شركت يا مشتري خواسته باشند اقدامات لازم در خصوص كنترل و تصديق محصول نزد تامين كننده انجام مي گيرد.

7-5-ارائه خدمات:

7-5-1-كنترل توليد وا رائه خدمات:

– كنترل فرآيند توليد مطابق فرآيند توليد (T-18 ).

– كليه اطلاعاتي كه ويژگيهاي محصول را مشخص مي نمايد در دسترس قرار دارد.

– از ماشين آلات مناسب عمليات استفاده مي شود.

– برنامه ريزي توليد مطابق فرآيند برنامه ريزي توليد (T-22) انجام مي شود .

– كليه ابزار آلات بصورت مناسب تحت نظارت و كنترل و اندازه گيري قرار دارد.

– كنترل كيفيت در كليه مراحل انجام مي شود.

– مسايل مربوط به حفاظت و ايمني در كارگاه مطابق آئين نامه های بهداست و ايمني رعايت مي شود.

– كليه دستورالعمل هاي كاري در ايستگاه هاي مربوطه قرار داشته و به روز آوري مي شوند.

– از بسته بندي محصولات نامنطبق جلو گيري بعمل مي آيد.

5-5-2-صحه گذاري فرآيندها براي توليد و خدمات

– فرآيندهاي ويژه (جوشکاری ) اين شركت تحت كنترل بوده بطوريكه اين فرآيند ها توسط كاركنان واجد شرايط به اجراء در مي آيند و عوامل فر‎آيند ها و تجهيزات بطور مداوم مطابق روش اجرايي كنترل فرآيند تحت كنترل و نظارت قرار دارند.

7-5-3- شناسايي و رديابي محصول:

– تمامي محصولاتي كه از تامين كنندگان تهيه مي گردند ، داراي مشخصات توليد كننده، تاريخ توليد، مشخصات محصول و ديگر جنبه هاي آن مي باشد كه همراه مدارك بازرسي و اندازه گيري تحويل انبار مي شود. در صورت مشاهده هرگونه محصول نامنطبق در ورودي / در فرآيند مطابق با روش اجرايي محصول نامنطبق(P-04) با آن برخورد مي شود.

– محصولات نامنطبق با هماهنگي واحدبازرگاني و تضمين كيفيت تعيين تكليف مي گردند.

– مقدار محصولات تحويلي از انبار به واحد هاي توليد مطابق فرم درخواست كالا(S-007) تحويل داده مي شود.

– واحد كنترل كيفيت قبل از انجام مراحل بسته بندي محصولات را مورد ارزيابي قرار داده و پس از تائيد اجازه بسته بندي و نصب برچسب را صادر مي گردد.

– وضعيت شناسايي محصولات يا نصب اتيكت و برچسب و يا قرار گيري در محل هاي تعيين شده مشخص مي گردد .

– روي برچسب الصاق شده بر روي محصولات (در صورت نياز ) مهر اعتبار واحد كنترل كيفي زده مي شود.

– شناسايي و رديابي محصولات در كليه موارد از مرحله ورود تا پايان عمليات انجام مي گيرد.

– محصولات نامنطبق تامين كنندگان به تامين كنندگان عودت مي گردد.

7-5-4-دارايي مشتري:

– سازمان كليه مواد اوليه ، ابزار مربوط به مشتري در ليست محصول تدارك شده توسط مشتري (( S-107 ثبتمي گردد.

– در كارت شناسايي كالا (S-077) به نام مشتري اشاره مي شود.

– مدارك فني متعلق به مشتري علامتگذاري مي شود.

– كليه قطعات و مواد بسته بندي متعلق به مشتري در بدو ورود به شركت مورد بازرسي قرار گرفته و كليه موارد احتمالي موجود به اطلاع مشتري رسانده مي شود.

– مدراك فني متعلق به مشتري در ليست اسناد با منشاء بيرونی ( S-025) ثبت مي شود .

– در خصوص ابزار هر گونه تغيير به اطلاع مشتري رسانده شده و در خصوص هر نوع تغيير احتمالي از مشتري استعلام مي گردد.

7-5-5- نگهداري از محصول:

– شرايط مناسب جابجايي و انبار ش در خصوص جلوگيري ازوارد شدن صدمات احتمالي مطابق فرآيند انبارش (T-21) در نظر گرفته مي شود.

7-6-كنترل وسايل اندازه گيري و نظارت بر فرآيند:

– ابزار آلات كنترلي:

– كليه ابزار آلات كنترلي و پايشي مطابق فرآيند كاليبراسيون (T-19 ) تحت كنترل قرار دارند.

8اندازه گيري ، تجزيه و بهبود

هدف:

طرح ريزي فرآيند هاي نظارت ، اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود جهت حصول اطمينان از اثبات انطباق نظام مديريت كيفيت و بهبود مداوم اثر بخشي نظام كيفيت .

محدوده اعتبار:

كليه فرآيند هاي شركت ایمن پرداز آسیم

مسئوليت :

مسئوليت اين بخش از نظامنامه بر عهده مدير عامل مي باشد كه مسئوليت اجراي اين ، از فرآيند هاي مربوط به اين بخش در روش هاي اجرايي آن مشخص شده است .

8- پايش و اندازه گيري :

8-1-كليات :

– شركت ایمن پرداز آسیم به منظور انطباق با نيازمندي هاي تعيين شده و براي دستيابي به بهبود مستمر فعاليتهاي مورد نياز را شناسايي نموده و اجرا مي نمايد .

– فنون آماري مورد نياز مطابق با مراحل تكوين محصول يا توليد انبوه مورد استفاده قرار مي گيرد .

– تجزيه و تحليل روند داده ها بصورتي مي باشد كه موارد اختلاف و مغايرت ها را مشخص مي نمايد .

– كليه داده ها پس از تجزيه و تحليل ، ارزشيابي شده و به اطلاعات تبديل مي گردند .

– از اطلاعات بدست آمده براي فعاليت هاي بهبود مستمر استفاده مي شود .

– فنون آماري مورد نياز شناسايي و مورد استفاده قرار مي گيرد.

8-2- اندازه گيري و نظارت :

8-2-1رضايت مشتري :

– اين شركت با استفاده از روش هاي مختلف دستيابي و بكارگيري اطلاعات دريافتي از مشتريان را در رابطه با اينكه آيا انتظارات مشتري توسط شركت برآورده شده است يا نه ، رضايت مشتري را به عنوان يكي از مقياسهاي ارزيابي عملكرد نظام مديريت كيفيت خود قرار داده است كه در فرآيند سنجش رضايت مشتري ( T-26) به آن اشاره شده است .

8-2-2- مميزي داخلي :

– مميزي داخلي شركت ایمن پرداز آسیم حداقل دو بار در سال انجام مي شود . در صورت نياز مميزي هاي داخلي بيشتر در خصوص فرآيندهاي مورد نياز انجام مي شود .

– انجام مميزي داخلي مطابق روش اجرايي مميزي داخلي ( P-05 ) و توسط مميزي واجد صلاحيت داخلي و مستقل انجام مي شود .

8-2-3- پايش و اندازه گيري فرآيندها :

– در اين شركت فرآيند هاي نظام مديريت كيفيت و نظارت بر آنها در حين مميزي هاي داخلي و خارجي و همچنين گزارشات ارائه شده و مطابق جدول مانيتورينگ شاخص هاي فرآيند(T-08-05) انجام مي شود

8-2-4-اندازه گيري محصول و نظارت بر آن

– تصديق و اندازه گيري در مراحل ورود ، عمليات و مرحله نهايي مطابق فرآيند بازرسي و آزمون (P-018) صورت مي گيرد . تناوب نمونه گيري مطابق برنامه کنترل انجام مي شود .

8-3-محصول نامنطبق

– در صورت مشاهده هر گونه موارد عدم انطباق ، فرم محصول نامنطبق / خدمت نامنطبق توسط بازرس كنترل كيفيت صادر و محصول فوق مطابق روش اجرايي محصول نامنطبق (P-04) تحت كنترل قرار گرفته و تا تعيين تكليف آن قرنطينه مي گردد .

8-4- تجزيه و تحليل داده ها :

– ایمن پرداز آسیم با استفاده از فرآيند تجزيه و تحليل داده ها (T-17) از جمع آوري اطلاعات مورد نياز از فعاليتهاي مرتبط با سيستم كيفيت اطمينان حاصل مي شود . در اين رابطه كليه پرسنل مرتبط با كيفيت در دوره هاي زماني قيد شده در جدول داده هاي سطح شركت نسبت به تهيه و ارائه گزارشات از فعاليتهاي خود اقدام مي نمايد . نماينده مديريت در اين خصوص پس از دريافت گزارشات و بررسي اوليه خلاصه گزارشات ارسالي را به مديريت ارشد سازمان منعكس مي نمايد . در مورد اطلاع رساني به پرسنل نماينده مديريت آن بخش از گزارشات را كه جهت اطلاع پرسنل مفيد تشخيص داده مي شود را در تابلو اعلانات نصب مي نمايد .

– گزارشات داده هاي سطح شركت و تجزيه تحليل داده ها شامل موارد مرتبط با رضايت مشتري ، انطباق با الزامات محصول ، ويژگيها و جهت گيريهاي فرآيندها ، فرصت هاي بهبود و موارد مرتبط با تامين كنندگان مي باشد .

8-5-بهبود :

8-5-1-بهبود مداوم :

– اين سازمان اثر بخشي كليه فعاليتهاي نظام مديريت خود را بصورت دوره اي مورد بازنگري قرار داده و فرصتهاي بهبود را شناسايي و اقدامات لازم را در خصوص بازنگري سيستم مديريت كيفيت را انجام مي دهد .

– اين سازمان با توجه به نتايج مميزي ها و اقدامات اصلاحي و اقدامات پيشگيرانه و همچنين نتايج بازنگري مديريت و ميزان شكايات مشتريان و نتايج بررسي هاي انجام شده ، روند بهبود را در سازمان نشان مي دهد .

8-5-2-اقدام اصلاحي :

– اين سازمان جهت حذف عدم انطباق ها و جلوگيري از بروز مجدد آنها اقدامات اصلاحي لازم را مطابق روش اجرايي اقدام اصلاحي (P-06) انجام مي دهد.

8-5-3- اقدام پيشگيرانه :

– اين سازمان بمنظور شناسايي موارد عدم انطباق بالقوه و بمنظور جلوگيري از بروز آنها اقدامات پيشگيرانه لازم را شناسايي و مطابق روش اجرايي اقدام پيشگيرانه (P-07) برنامه ريزي و اجرا مي نمايد.